Secondary

Languages

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่บุคลากรทางการศึกษา และร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ “อนาคตเด็กไทย กับกยศ. ยุคใหม่”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นและประชาสัมพันธ์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่บุคลากรทางการศึกษา และร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ “อนาคตเด็กไทย กับกยศ. ยุคใหม่” เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยมีนายสราวุฒิ เบญจกุล เลขาธิการศาลยุติธรรมเป็นประธานเปิดงาน และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอภิปราย ดังนี้
นายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา
นายสุวิชา สุขเกษมหทัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
นายชยพล โสมะมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นและประชาสัมพันธ์-1
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นและประชาสัมพันธ์-2
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นและประชาสัมพันธ์-3
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นและประชาสัมพันธ์-4
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นและประชาสัมพันธ์-5
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นและประชาสัมพันธ์-6
วันที่: 
18 April 2018