Secondary

Languages

บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการรองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง  "หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหักเงินเดือนเพื่อชำระหน้กองทุน" ให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-1
บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-2
วันที่: 
12 February 2018