Secondary

Languages

กยศ./กรอ. 207-2 แบบคำขอ/แบบรายงานการระงับการเรียกให้ชำระหนี้ กรณีผู้กู้ยืมได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิต ผู้กู้ยืมที่ศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และกองทุนได้ดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแล้ว