Secondary

Languages

กยศ./กรอ. 207-1 แบบคำขอ/แบบรายงานการระงับการเรียกให้ชำระหนี้ กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง จนไม่สามารถประกอบการงานได้