Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

ประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ อีกทั้งได้รับเกียรติจากนางสาวศศิรินทร์ ป่าไม้ วิทยากรจากกรมสรรพากร ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถามเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ วิธีการ ขั้นตอนของระบบการหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ.

กยศ. จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินด้วย e-Learning

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริม  e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน เพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการคลัง 

ประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ  และคุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย อีกทั้งได้รับเกียรติจากนางสาวศศิรินทร์ ป่าไม้ วิทยากรจากกรมสรรพากร ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถามเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ วิธีการ ขั้นตอนของระบบการหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ.

ประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” จังหวัดภูเก็ต

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ เป็นวิทยากรบรรยาย  อีกทั้งได้รับเกียรติจาก นางสุวรรณา อัตตนาถกุล วิทยากรจากกรมสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถามเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ของระบบการหักเงินเดือน หน่วยงานเอกชนในจังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 400 คน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

ประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” จังหวัดกระบี่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ เป็นวิทยากรบรรยาย อีกทั้งได้รับเกียรติจาก นางพรพิมล ผกาแก้ว  วิทยากรจากกรมสรรพากรพื้นที่กระบี่ ร่วมบรรยาย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ของระบบการหักเงินเดือน สำหรับหน่วยงานรัฐและเอกชนในเขตจังหวัดกระบี่ จำนวน 151 แห่ง มีผู้เข้าร่วม 170 คน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์คฯ จังหวัดกระบี่

ประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ เป็นวิทยากรบรรยาย อีกทั้งได้รับเกียรติจากนางสาวภาวินี กลางณรงค์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2 ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถามเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ วิธีการ ขั้นตอนของระบบการหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ.

กยศ.ร่วมบรรยายสร้างจิตสำนึกก่อนจบ ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมบรรยายสร้างจิตสำนึกก่อนจบ ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,000 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

กยศ. และ กสศ. ร่วมผนึกกำลังสร้างโอกาสทางการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เตรียมแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการดำเนินการร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง

กยศ.เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นำผู้บริหาร และพนักงาน เข้าศึกษาดูงาน โดยฟังบรรยายผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน และเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ และนำความรู้ที่ได้รับไปเพิ่มพูนประสบการณ์ รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

 

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากองทุนฯ ประจำปี 2563

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563 โดยกองทุนได้นิมนต์พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก  เป็นประธานสงฆ์  พร้อมฟังบรรยายธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานกองทุน  ในปีนี้ยังได้รับเกียรติจากอดีตผู้จัดการกองทุน (คุณอานันท ไม้พุ่ม) และทีมผู้บริหารจากธนาคารกรุงไทย เข้าร่วมงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ สำนักงานกองทุน ชั้น 6