Secondary

Languages

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • 025  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพากรบุคคลระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564)

 

  • 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562

 

  • 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ระเบียบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฉบับที่ 38 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก สอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงาน พ.ศ. 2559

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

 

  • 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562