Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

ประชุมสัมมนา ผูู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครราชสีมา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางและวิธีการดำเนินงานของกองทุน ในปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องสุรนารี บอลรูม ชั้น G โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยเชิญสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ปราจีนบุรี และนครนายก จำนวน 282 แห่ง โดยมีวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

คิวอาร์โค้ด

ชำระหนี้ กยศ. ผ่าน Application Krungthai NEXT

 

 

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,600,790 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,611,459 ราย คิดเป็น 64%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 972,691 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 961,452 ราย คิดเป็น 17%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 55,188 ราย คิดเป็น 1%