Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมสำนักงาน กยศ.

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานและรับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ คณะผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานกองทุนฯ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ทั้งนี้ ท่านประธานรัฐสภาฯ เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งกองทุน กยศ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.

คิวอาร์โค้ด

ชำระหนี้ กยศ. ผ่าน Application Krungthai NEXT

 

 

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,648,857 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,645,349 ราย คิดเป็น 65%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 838,521 ราย คิดเป็น 15%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,107,161 ราย คิดเป็น 20%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 57,826 ราย คิดเป็น 1%